Poster pitch - Obstructief slaap apneu (OSA) bij bariatrische patiënten; uitkomsten van postoperatieve pulsoximetrie zonder preoperatieve OSA-screening


S.L. van Veldhuisen, I. Arslan, I.M.C. Janssen, FJ Berends, E.J. Hazebroek, E.O. Aarts

Donderdag 16 mei 2019

18:38 - 18:43u in Zaal 82

Categorieën: Poster pitch, Upper GI

Parallel sessie: V07 Upper GI & Bariatrie maligne


Introductie

Ondanks hoge prevalentie van ongediagnosticeerd obstructief slaap apneu (OSA) bij bariatrische patiënten, met bijbehorende kans op complicaties, is er geen consensus over perioperatief management. Preoperatieve, routinematige OSA-screening is mogelijk, maar kostbaar en tijdsintensief. Onze hypothese is dat postoperatief monitoren met continue pulsoximetrie zonder preoperatieve OSA-screening tevens een veilige strategie is.

Methode

Alle patiënten die een bariatrische ingreep ondergingen tussen november 2011 en september 2017 werden geïncludeerd in deze retrospectieve cohortstudie. Patiënten werden onderverdeeld in twee groepen op basis van pre-existente OSA-diagnose, waarbij patiënten zonder OSA geen verdere preoperatieve OSA-screening ondergingen. Alle patiënten werden postoperatief gemonitord op de chirurgische verpleegafdeling door middel van continue pulsoximetrie. Uitkomsten zijn complicaties, opnames op de intensive care (IC) afdeling, heroperaties en heropnames binnen 30 dagen na de operatie. Opgeslagen saturatiemetingen werden ook geanalyseerd waarbij desaturaties van SpO2 <90% werden gedefinieerd als klinisch significant.

Resultaten

5203 patiënten werden geïncludeerd. Pre-existente OSA-diagnose kwam bij 675 (13%) voor. Complicaties traden bij 9,6% van de patiënten met OSA op, en bij 7,2% zonder OSA (p=0,028). In beide groepen was één IC transfer vereist door een OSA-gerelateerde complicatie (p=0,119), waarvan beiden patiënten spoedig volledig herstelden. Desaturaties <90% zijn geregistreerd bij 4% van de OSA-patiënten en bij 1,4% van de patiënten zonder OSA (p<0,001). In beide groepen trad geen OSA-gerelateerde sterfte op. De OSA-diagnose had geen invloed op de ernst van complicaties, gescoord middels de Clavien Dindo classificatie. Evenmin was er verschil tussen de opnameduur, het aantal heroperaties of heropnames.

Conclusie

De uitkomsten van dit cohort van 5203 patiënten suggereren dat postoperatieve continue pulsoximetrie een veilige methode is perioperatieve beleid voor OSA bij patiënten die bariatrische chirurgie ondergaan. Prospectieve studies die postoperatieve pulsoximetrie vergelijken met routinematig screenen voor OSA zijn nodig in de toekomst.p