Een multimodaal prehabilitatie programma ter preventie van postoperatief delier en andere complicaties in 70+’ers na grote electieve abdominale chirurgie


T.L. Janssen, E.W. Steyerberg, J.C.M. Langenberg, C.C.H.A. van Hoof, D. Wielders, T.C.J. Seerden, D.C. de Lange, J.H. Wijsman, G.H Ho, P.D. Gobardhan, R. van Alphen, M. van der Zee, L. van der Laan

Donderdag 16 mei 2019

18:25 - 18:33u in Brabantzaal

Categorieën: Colorectaal (benigne), Colorectaal (maligne), GE, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V02 Colorectaal benigne & maligne


Introductie

Delier is een veelvoorkomende complicatie in de oudere patiënt met verstrekkende gevolgen. Effectieve strategieën en therapieën om de incidentie van delier te verlagen zijn schaars. Het doel van deze studie was te onderzoeken of een prehabilitatie programma kan bijdragen aan de preventie van postoperatief delier.

Methode

Deze studie is een single-center, controlled before-and-after studie. Patiënten van minimaal 70 jaar die electieve abdominale chirurgie ondergingen voor colorectaal carcinoom of een abdominaal aneurysma van de aorta tussen januari 2013 en oktober 2015 (controlegroep) en tussen november 2015 en juni 2018 (prehabilitatie groep) werden geïncludeerd. Het doel van het programma was het optimaliseren van de fysieke gezondheid en de voedingsstatus, het corrigeren van preoperatieve anemie en het verminderen van de kwetsbaarheid van patiënten. De primaire uitkomstmaat is incidentie van delier. Secundaire uitkomstmaten zijn overige complicaties, opnameduur, ongeplande IC opname, lengte van IC opname, heropnames, institutionalisering en 30-dagen mortaliteit.

Resultaten

In totaal warden 360 controle patiënten en 267 geprehabiliteerde patiënten geïncludeerd voor analyse. De gemiddeld prehabilitatie duur was 39 dagen. De prehabilitatie groep was significant ouder, had meer comorbiditeiten en was fysiek meer beperkt. Bij multivariate logistische regressieanalyse werd een significante afname van de incidentie van delier gezien, van 11.7% naar 8.2% (OR 0.56; 95% CI 0.32 – 0.98; P=0.043). Het programma had geen significante effecten op de secundaire uitkomstmaten.

Conclusie

Het huidige prehabilitatie programma is haalbaar en veilig, en leidt tot een significante vermindering van de incidentie van delier bij ouderen na grote electieve abdominale chirurgie. Prehabilitatie is daarom een goede aanvulling op de reeds multifactoriële aanpak van delier.