Preoperatieve thuis training (prehabilitatie) voor patiënten die gepland staan voor een lever- of pancreasresectie: de eerste resultaten.


L. van Wijk, C.I. Buis, J.M. Klaase, B.C. Bongers, N.T van Meeteren, E. Brans, A.E. van Berkel

Vrijdag 17 mei 2019

9:32 - 9:40u in Baronie

Categorieën: HPB, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V17 HPB Lever


Introductie

Prehabilitatie kan het postoperatief gecompliceerd beloop of de ernst ervan beïnvloeden. Preoperatieve conditie verbetering is een belangrijk onderdeel van prehabilitatie. Beschreven voorkeursmethoden om therapietrouw te optimaliseren is thuis-training onder partiele supervisie. Hypothese van deze studie is haalbaarheid en een toename van de preoperatieve anaerobe drempel (AT) met gemiddeld 1,5 ml/min/kg.

Methode

Dit is een multicenter studie met een pre- en posttest model. We includeren patiënten die gepland staan voor een majeure lever- of pancreasresectie vanwege (de verdenking op) een maligniteit. Genoemde patiënten worden gevraagd een Cardio Pulmonale Exercise Test (CPET) uit te voeren. Patiënten met een AT 

Resultaten

Eenenvijftig patiënten voerden een CPET uit(gemiddelde 11.4, IQR 7.6-20.6), daarvan hadden 25 (49%) een AT 11 ml/min/kg. Negen van de 25 patiënten namen deel aan het trainingsprogramma. Zestien patiënten konden om verschillende redenen (logistiek, ernstige comorbiditeit, tijdsplanning) niet aan het trainingsprogramma deelnemen. Vier van de negen (44%) patiënten verbeterden in AT (gemiddelde 2,6 ml/min/kg). Bij 1 patiënt kon uit de CPET geen AT worden bepaald, echter zijn resultaat verbeterde wél op basis van de VO2 max. Eén patiënt wilde geen post-test uitvoeren. Eén patiënt behaalde dezelfde AT in de pre- en posttest. Bij 2 patiënten nam de AT af.

Conclusie

Het blijkt dat het logistiek uitdagend is om alle patiënten thuis te trainen. Echter, van de deelnemers aan het thuis-trainingsprogramma was meer dan de helft in staat om hun fysieke conditie evident te verbeteren. Voltooiing van de studie is nodig om te beoordelen of thuis- training haalbaar en zinvol is.