De meerwaarde van de klinische blik in het voorspellen van functionele achteruitgang bij kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp


E.R.J. Bruns, H.J. Schuijt, T.E. Argillander, H.J. van der Zaag, P van Duijvendijk, E.S. van der Zaag, S.P. Mooijaart, C.J. Buskens, W.A. Bemelman, B.C. van Munster

Vrijdag 17 mei 2019

9:00 - 9:08u in Zaal 83

Categorieën: Algemene chirurgie, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V16 Algemeen 2


Introductie

Een spoedeisende hulp (SEH) is omwille van de tijdsdruk een uitdagende omgeving om oudere patiënten met een verhoogd risico op complicaties te identificeren. Het doel van deze studie was om de voorspellende waarde van de klinische blik te vergelijken met een gevalideerde screeningstool ten aanzien van functionele achteruitgang en mortaliteit.

Methode

Gedurende Mei-Augustus 2017 kwamen alle patiënten ≥ 70 jaar die zich op de SEH van Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn, presenteerden, in aanmerking voor inclusie. Medisch personeel (SEH-verpleegkundige, a(n)ios, medisch specialist) werd binnen 30 minuten na aankomst van de patiënt gevraagd naar de kans (0-100%) op functionele achteruitgang de komende 90 dagen. Vervolgens werd de APOP-screener afgenomen. De primaire uitkomstmaat was functionele achteruitgang, gedefinieerd als mortaliteit of functieverlies (ADL) binnen 90 dagen. De klinische blik en de APOP-screener werden vergeleken middels een ROC-curve (Area under the curve (AUC)).

Resultaten

In totaal werden 238 patiënten met een mediane leeftijd van 81 jaar (IQR 76-87 jaar) geïncludeerd. Er werden 443 klinische observaties gedaan door 83 verschillende medici. Gedurende de follwup van 90 dagen was er bij 101 (42%) patiënten sprake van functionele achteruitgang, waarvan 36 (15%) patiënten zijn overleden en 65 (32%) verlies hadden van functie in hun ADL- bezigheden. De AUC van de klinische blik was hoger dan de APOP (0.75 (95% CI: 0.70-0.82) vs 0.61 (95% CI 0.54-0.69) p<0.05).

Conclusie

Deze resultaten tonen dat de klinisch blik minstens even goed is vergeleken met een gevalideerde screeningstool. In de ontwikkeling van voorspellende screeningstools is het van belang de klinische blik mee te nemen in medische besluitvorming.