Het ziektevrije interval tussen resectie van de primaire colorectale maligniteit en de diagnose van levermetastasen is van minimale prognostische waarde na chirurgische behandeling van colorectale levermetastasen.


D.J. Höppener, P.M.H. Nierop, M. van Amerongen, P.B. Olthof, B. Galjart, T.M. van Gulik, J.H.W. de Wilt, D.J. Grünhagen, N.N. Rahbari, C. Verhoef

Vrijdag 17 mei 2019

10:24 - 10:32u in Brabantzaal

Categorieën: Colorectaal (maligne), GE, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V18 Colorectaal maligne 2


Introductie

Het ziektevrije interval tussen resectie van de primaire colorectale maligniteit en diagnose van metastasen wordt beschouwd als belangrijk prognosticum. Recente analyse van patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom kon dit niet onderbouwen. Deze studie tracht de prognostische waarde van het ziektevrije interval te bepalen na chirurgische behandeling van colorectale levermetastasen (CRLM).

Methode

Patiënten chirurgisch behandeld voor CRLM binnen hetzelfde academische ziekenhuis kwamen in aanmerking voor analyse. Externe validatie vond plaats in een gecombineerd cohort van twee andere academische ziekenhuizen. Het ziektevrije interval werd gedefinieerd als de tijd in maanden tussen resectie van de primaire maligniteit en de diagnose van CRLM. Baseline karakteristieken en Kaplan-Meier overlevingscurves werden vergeleken aan de hand van het ziektevrije interval (0-1, 2-12, 13-24 en >24 maanden). Cox regressie modellen naar ziektevrije en algehele overleving werden opgesteld met het ziektevrije interval als continue variabele in het model.

Resultaten

In totaal bestond het originele cohort uit 840 patiënten en het validatie cohort uit 534. De cohorten waren vergelijkbaar wat betreft demografica en klinisch risico. In beide cohorten waren patiënten met een korter ziektevrij interval vaker klierpositief, frequenter behandeld met inductiechemotherapie voor CRLM en lag het mediaan aantal CRLM hoger. Cox regressie analyse gecorrigeerd voor deze en mogelijk andere confounders liet alleen een significante associatie zien tussen het ziektevrije interval en de ziektevrije overleving (Hazard Ratio (HR) [95% betrouwbaarheidsinterval]: 0.992 [0.985-0.999], p=0.022), maar niet met de algehele overleving (HR: 0.996 [0.988-1.004], p=0.303). Deze bevindingen werden bevestigd in het validatie cohort.

Conclusie

Het ziektevrije interval is van minimale prognostische waarde na chirurgische behandeling van colorectale levermetastasen.

Figuur 1: Kaplan-Meier overlevingscurves voor algehele en ziektevrije overleving in het originele en het externe validatie cohort.