Poster pitch - Impact van therapeutische doorlooptijd bij colorectaal carcinoom op overleving en kanker vrije overleving – is er veilige marge voor prehabilitatie?


M.T.A. Strous, M.L.G. Janssen-Heijnen, F.J. Vogelaar

Vrijdag 17 mei 2019

10:48 - 10:53u in Brabantzaal

Categorieën: Colorectaal (maligne), GE, Poster pitch

Parallel sessie: V18 Colorectaal maligne 2


Introductie

Er is toenemende interesse in het opnemen van een prehabilitatie programma in de behandeling van colorectaal kanker. Er wordt echter gestreefd naar een zo kort mogelijke therapeutische doorlooptijd. We onderzochten de impact van een langere therapeutische doorlooptijd op overleving en kanker vrije overleving in patiënten met een primair colorectaal carcinoom.

Methode

Retrospectieve analyse werd verricht in een gedetailleerde dataset van patiënten met een primair colorectaal carcinoom die tussen januari 2010 en december 2016 curatief behandeld werden middels een resectie. Patiënten werden ingedeeld in groepen naar therapeutische doorlooptijd ≤35 dagen of >35 dagen. Uitkomstmaten waren overleving en kanker vrije overleving, geanalyseerd middels Kaplan-Meier curves, log-rank testen en cox regressie modellen.

Resultaten

Van de 790 geïncludeerde patiënten hadden er 559 een colon carcinoom en 231 een rectum carcinoom. De mediane therapeutische doorlooptijd was 32 dagen (IQR 26-43 dagen). Een therapeutische doorlooptijd >35 bleek niet geassocieerd met een slechtere overleving (HR=1.202, p=0.249) of slechtere kanker vrije overleving (HR=1.256, p=0.212). Bij analyses voor colon en rectum apart en voor een therapeutische doorlooptijd >49 dagen werden vergelijkbare resultaten gevonden.

Conclusie

Een langere therapeutisch doorlooptijd leidt niet tot slechtere overleving of kanker vrije overleving in patiënten chirurgisch behandeld voor primair colorectaal carcinoom. Dit geeft medici ruimte om de nationaal vastgestelde therapeutische doorlooptijd te verlengen voor het opnemen van een prehabilitatie programma, zonder de kans op een slechtere uitkomst te vergroten.