Mid-cholangiocarcinoom: lokale resectie of pancreatoduodenectomie?


A.M. Schreuder, A.E. Engelsman, S. van Roessel, J. Verheij, M.G.H. Besselink, T.M. van Gulik, O.R.C. Busch

Donderdag 16 mei 2019

17:45 - 17:53u in Parkzaal

Categorieën: HPB, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V04 HPB Pancreas


Introductie

Voor patiënten met een mid-cholangiocarcinoom bestaat geen consensus over de optimale operatieve behandeling: een extrahepatische galwegresectie of een pancreatoduodenectomie (PD). Het doel van deze studie is de chirurgische en oncologische uitkomsten te vergelijken van extrahepatische galwegresectie en PPPD voor mid-cholangiocarcinoom.

Methode

Voor deze retrospectieve monocenter studie werden alle opeenvolgende patiënten geïncludeerd, die tussen 2000 en 2016 een resectie ondergingen voor een mid- of distaal cholangiocarcinoom. De groepen werden verdeeld op basis van type resectie: extrahepatische galwegresectie (groep A) of PPPD (groep B) voor mid-cholangiocarcinoom, en PD voor distaal cholangiocarcinoom (groep C, als referentie voor de pathologische uitkomsten)).

Clinicopathologische karakteristieken, perioperatieve complicaties en overleving werden vergeleken tussen deze groepen. De primaire uitkomst was algemene overleving. De secundaire uitkomsten waren perioperatieve complicaties en pathologische uitkomsten.

Resultaten

In totaal werden 184 patiënten geïncludeerd (groep A, 22; groep B, 38; groep C, 124). Postoperatieve mortaliteit was 0% in groep A, 5% (2/22) in groep B en 3% (4/124) in groep C, p=0.54 (tabel 1). Ernstige complicaties (Clavien-Dindo ≥3) traden op bij 23% (5/22) patiënten in groep A, 50% (19/39) in groep B en 37% (46/124) in groep C, p=0.10 (A versus B, p=0.03). Mediane aantal verwijderde lymfeklieren was 5 (range 3-7) in groep A, 9 (7-14) in groep B en 12 (8-16) in groep C, p

Conclusie

Lokale resectie is een acceptabele behandeling voor patiënten met een mid-cholangiocarcinoom. Deze behandeling kent een lagere morbiditeit, en ondanks dat hiermee minder lymfeklieren gereseceerd worden is de overleving gelijk aan die van patiënten die een PD ondergingen.

Tabel 1: uitkomsten
figuur 1: algemene overleving en ziekte-vrije overleving