One-stop-liesbreukchirurgie bij kinderen: efficiënt en kosteneffectief.


K.M.A. Dreuning, J.P.M Derikx, A. Ouali, L.M.J. Janssen, M.W. van Tulder, H.A. van Oers, L. Haverman, L.W.E. van Heurn

Vrijdag 17 mei 2019

9:00 - 9:08u in Zaal 82

Categorieën: Kind, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V15 Kinderen


Introductie

Correctie van een hernia inguinalis is de meest uitgevoerde operatie bij kinderen. Behandeling volgens het 'one-stop-shop' principe faciliteert een volledige behandeling, inclusief poliklinisch consult, preoperatieve screening en operatie, in één dag. Deze studie onderzoekt de efficiëntie, patiënttevredenheid en kosteneffectiviteit van one-stop liesbreukchirurgie bij kinderen.

Methode

In een prospectieve, observationele studie werden patiënten met een hernia inguinalis, die door huisarts of kinderarts verwezen zijn tussen mei 2017-november 2018, gescreend voor behandeling in het one-stop-shop traject. Indien gewenst werden zij gepland voor one-stop-chirurgie (interventiegroep). Patiënten die reguliere behandeling ondergingen werden geïncludeerd in de controlegroep. Alleen patiënten geschikt voor een operatie in dagbehandeling (leeftijd >3 maanden, ASA I-II) kwamen in aanmerking voor inclusie. Tevredenheid en kosteneffectiviteit werden geëvalueerd middels de PedsQL Healthcare Satisfaction en Productivity Cost Questionnaire (iPCQ).

Resultaten

We includeerden 93 patiënten (interventiegroep n=54, controlegroep n=39) in de studie. Drieënvijftig patiënten (98.1%)(mediane [IQR] leeftijd: 5 [3-6] jaar) werden op de dag van het eerste polikliniekbezoek na one-stop-chirurgie naar huis ontslagen. Het aantal postoperatieve complicaties was vergelijkbaar in de interventie- (1.9%) en controlegroep (2.6%). De algehele tevredenheid was hoger na one-stop-chirurgie in vergelijking met de controlegroep (81.5 vs 67.6, p<0.001), evenals de tevredenheid in alle afzonderlijke categorieën (algemene tevredenheid, informatie, betrekken van het gezin, communicatie, vaardigheden en emotionele behoefte). Het mediane aantal ziekenhuisbezoeken in de interventiegroep was verminderd (1[1-1] vs 3[2-3], p<0.001), resulterend in een afname van zorgkosten.

Conclusie

One-stop-liesbreukchirurgie bij kinderen is een veilige en efficiënte behandelingsstrategie die leidt tot een verbeterde patiënttevredenheid, minder ziekenhuisbezoeken, een afname van werk- en schoolverzuim en lagere zorgkosten.