Leidt een geriatrisch zorgpad in de behandeling van heupfracturen bij geriatrische patiënten echt tot betere uitkomsten? – een observationeel onderzoek tussen twee ziekenhuizen


J.Q. Kusen, P.C.R. van der Vet, F.J.G. Wijdicks, R.M. Houwert, M.G.W. Dijkgraaf, M.E. Hamaker, O. Geraghty, E.J.M.M. Verleisdonk, D. van der Velde

Donderdag 16 mei 2019

18:17 - 18:25u in Auditorium

Categorieën: Trauma, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V05 Trauma 1: monotrauma


Introductie

Heupfracturen bij geriatrische patiënten leiden tot hoge morbiditeit- en mortaliteitscijfers. Een multidisciplinair geriatrisch zorgpad (GZP) biedt mogelijk uitkomst bij de behandeling van deze populatie. Deze studie vergelijkt twee level II traumacentra met een verschillend behandelingsprotocol voor heupfracturen: Enerzijds een GZP en anderzijds standaardzorg (SZ) met de mogelijkheid tot geriatrische consultatie.

Methode

Een retrospectieve cohortstudie waarbij alle patiënten boven de 70 jaar of ouder met een unilaterale proximale heupfractuur, die tussen januari 2014 en december 2015 zijn behandeld via een multidisciplinair geriatrisch zorgpad ofwel via standaard zorg, werden geïncludeerd. Demografische gegevens, perioperatieve parameters en klinische uitkomstmaten werden verzameld en geanalyseerd. Primaire uitkomstmaten waren complicaties en 30-dagen mortaliteit. Secundaire uitkomstmaten waren tijd tot interventie, verblijfsduur en het aantal re-operaties.

Resultaten

In totaal werden 898 patiënten geïncludeerd vanuit beide ziekenhuizen. Demografische gegevens lieten significante verschillen zien in American Society of Anesthesiologists (ASA) classificatie, woonsituatie voor opname, mobiliteit, gebruik van anticoagulantia en type fracturen. Bij de SZ werden significant meer patiënten behandeld op de dag van opname (SZ 32.2% vs. GZP 18.5%; p<0.001) terwijl er bij het GZP significant meer patiënten op dag 1 na opname werden behandeld (SZ 55.1% vs. GZP 62.4%; p=0.028). Er werden geen significante verschillen gevonden tussen het aantal postoperatieve complicaties, 30-dagen mortaliteit, tijd tot interventie, verblijfsduur in het ziekenhuis of het aantal re-operaties.

Conclusie

Dit onderzoek toonde geen verschillen aan in mortaliteit en complicaties tussen een ziekenhuis met een GZP en een ziekenhuis met alleen geriatrische consultatie. Toekomstig onderzoek zal moeten aantonen welke factoren van deze geriatrische zorgmodellen het meest bijdragen aan het verbeteren van de zorg en welke aanpak het meest kosteneffectief is.