Poster pitch - De voorspellende waarde van het Rode Kruis Classificatiesysteem voor extremiteitsletsels bij kindslachtoffers in conflictgebieden


F.J.C. Haverkamp, L. van Gennip, M. Muhrbeck, A. Älgå, H. Veen, A. Wladis, E.C.T.H. Tan

Vrijdag 17 mei 2019

9:53 - 9:58u in Parkzaal

Categorieën: Trauma, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V12 Trauma 2: polytrauma


Introductie

Het Internationale Rode Kruis hanteert wereldwijd een classificatiesysteem om snel en eenvoudig de ernst van penetrerend letsel in te schatten in conflictgebieden (Tabel 1). Het doel van deze studie is om de voorspellende waarde te evalueren van het wonden-classificatiesysteem op de uitkomst van pediatrische patiënten met penetrerend extremiteitsletsel.

Methode

In deze retrospectieve database studie werden kinderen geïncludeerd (≤14 jaar) die zijn behandeld door het Internationale Rode Kruis tussen 1988 en 2012 in verband met penetrerend extremiteitsletsel. Wij analyseerden de relatie tussen de wondgradering (Tabel 1) en het aantal operaties, verbruik van bloedproducten, duur van de opname en mortaliteit.

Resultaten

Er werden 2459 kinderen geïncludeerd. Pediatrische patiënten met een wondgradering van 3 ondergingen de meeste operaties (gemiddeld 4 per patiënt), gevolgd door patiënten met een graad 2 (gemiddeld 3 operaties) en graad 1 (gemiddeld 2 operaties) verwonding (p<0,05). Er was tevens een significante correlatie tussen de hoogte van de wondgradering en de opnameduur (p<0,05). Het aantal benodigde bloedproducten was groter bij graad 3 verwondingen dan bij graad 1 en graad 2 (p<0,05). De mortaliteit onder de patiënten met verwondingen van graad 1, 2 en 3 verschilde niet significant van elkaar en was respectievelijk 1% (20/1953), 0% (0/342) en 2% (3/161).

Conclusie

Dit is de eerste studie die aantoont dat het wonden-classificatiesysteem correleert met meerdere patiënten uitkomsten van kindslachtoffers. Het classificatiesysteem kan de chirurgische besluitvorming omtrent penetrerende extremiteitsletsels ondersteunen in conflictgebieden. Gezien de lage incidentie van penetrerend letsel bij kinderen, kan deze score wellicht ook zinvol zijn in de Nederlandse situatie.

Tabel 1. Rode Kruis Classificatiesysteem voor penetrerend letsel(1) - Refr 1: Coupland RM. The Red Cross Wound Classification: International Committee of the Red Cross; 1991. 18 p.